PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIM THÀNH
TRƯỜNG THCS CỔ DŨNG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 25 THÁNG 3 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai13:10:39 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai13:10:08 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
3Khách vãng lai13:05:47 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/login.aspx
4Khách vãng lai13:03:32 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=408
5Khách vãng lai13:02:11 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
6Khách vãng lai13:02:09 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/video.aspx
7Khách vãng lai13:00:21 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
8Khách vãng lai12:54:28 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
9Khách vãng lai12:48:28 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=406
10Khách vãng lai12:46:30 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
11Khách vãng lai12:44:27 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/Form/Trang_vang/xem_danh_sach.aspx
12Khách vãng lai12:44:26 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
13Khách vãng lai12:40:26 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
14Khách vãng lai12:39:01 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
15Khách vãng lai12:34:02 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=404
16Khách vãng lai12:33:13 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=411
17Khách vãng lai12:31:37 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
18Khách vãng lai12:30:15 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai.aspx
19Khách vãng lai12:30:10 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/Form/cong_khai/xem_cong_khai.aspx
20Khách vãng lai12:27:49 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
21Khách vãng lai12:25:33 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/Form/Van_ban/xem_van_ban.aspx
22Khách vãng lai12:24:39 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=409
23Khách vãng lai12:22:47 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua.aspx
24Khách vãng lai12:21:37 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
25Khách vãng lai12:21:32 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=402
26Khách vãng lai12:21:26 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
27Khách vãng lai12:21:20 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=407
28Khách vãng lai12:21:15 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/Default.aspx
29Khách vãng lai12:21:09 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/Default.aspx
30Khách vãng lai12:20:48 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/xem_tien_do_kt.aspx
31Khách vãng lai12:20:41 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=405
32Khách vãng lai12:11:06 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKLS-00274
33Khách vãng lai11:17:41 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=411
34Khách vãng lai10:44:50 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKLS-00273
35Khách vãng lai10:43:14 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%C4%90S-6-01-3
36Khách vãng lai10:41:35 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=8200
37Khách vãng lai10:40:10 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich_chuyen_mon.aspx
38Khách vãng lai10:11:48 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/tim_kiem_chi_tiet.aspx?ma_so=%25u0110S-9-01-3
39Khách vãng lai09:56:25 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
40Khách vãng lai09:54:53 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
41Phạm Thị Dung09:49:37 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_2_cn/nhap_diem.aspx
42Khách vãng lai09:44:57 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=410
43Phạm Thị Dung09:39:54 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_2_li/nhap_diem.aspx
44Phạm Thị Dung09:39:49 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
45Phạm Thị Dung09:39:45 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/Default.aspx
46Phạm Thị Dung09:16:59 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
47Phạm Thị Dung09:16:53 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
48Phạm Thị Dung09:16:41 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/default.aspx
49Khách vãng lai09:16:28 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/login.aspx
50Khách vãng lai09:14:05 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/cho_giao_vien_muon_chi_tiet.aspx
51Khách vãng lai09:13:09 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_PPCT.aspx
52Khách vãng lai08:42:43 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1.aspx
53Nguyễn Hữu Huân08:28:43 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Hai_mat/Mon_2_toan/nhap_diem.aspx
54Nguyễn Hữu Huân08:28:34 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/form/QLNT/So_diem_lop/Form_trang_phieu_diem_k_2.aspx
55Nguyễn Hữu Huân08:28:22 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/ho_so/Form_ho_so_lop_chi_tiet.aspx
56Khách vãng lai08:27:46 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
57Khách vãng lai08:26:07 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/Default.aspx
58Khách vãng lai08:25:12 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1_truong_xep_loai.aspx
59Khách vãng lai07:46:03 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=7947
60Khách vãng lai07:33:38 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
61Khách vãng lai07:30:08 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17697
62Khách vãng lai07:24:25 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/Default.aspx
63Khách vãng lai07:23:45 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k2_theo_mon.aspx
64Khách vãng lai07:18:55 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
65Khách vãng lai07:01:58 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKLS-00270
66Khách vãng lai06:14:11 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/main_he_thong_hoc_sinh.aspx
67Khách vãng lai05:43:39 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/Default.aspx
68Khách vãng lai05:30:37 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/Default.aspx
69Khách vãng lai05:01:51 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
70Khách vãng lai05:01:38 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/form/thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
71Khách vãng lai05:00:29 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNVA-00065
72Khách vãng lai04:53:00 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15557
73Khách vãng lai04:48:27 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
74Khách vãng lai04:07:58 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=15571
75Khách vãng lai04:03:31 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/Default.aspx
76Khách vãng lai03:43:14 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_thanh_li.aspx
77Khách vãng lai03:20:28 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
78Khách vãng lai03:09:16 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
79Khách vãng lai02:29:09 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
80Khách vãng lai02:21:35 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17697
81Khách vãng lai02:02:55 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17700
82Khách vãng lai01:58:29 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=TKNN-00119
83Khách vãng lai01:32:52 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/login/login_thiet_bi.aspx
84Khách vãng lai01:28:39 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=397
85Khách vãng lai01:23:34 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=397
86Khách vãng lai00:48:55 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=371
87Khách vãng lai00:37:13 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
88Khách vãng lai00:19:15 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_de_can_so_ca_biet_1.aspx
89Khách vãng lai00:06:14 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=383
90Khách vãng lai00:01:04 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/Form/ho_tro_gv/xem_de.aspx
25 3 2019