PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIM THÀNH
TRƯỜNG THCS CỔ DŨNG
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai05:36:59 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai05:36:27 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
3Khách vãng lai05:31:58 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/login.aspx
4Khách vãng lai05:29:28 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=408
5Khách vãng lai05:27:53 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/default_nhan_tin_sms.aspx
6Khách vãng lai05:25:50 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
7Khách vãng lai05:18:52 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/Form/lich_cong_tac/form_xem_lich.aspx
8Khách vãng lai05:11:53 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=406
9Khách vãng lai05:06:55 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/Form/Trang_vang/xem_danh_sach.aspx
10Khách vãng lai05:02:15 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
11Khách vãng lai05:00:32 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
12Khách vãng lai04:54:30 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=404
13Khách vãng lai04:53:28 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=411
14Khách vãng lai04:49:45 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai.aspx
15Khách vãng lai04:49:40 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/Form/cong_khai/xem_cong_khai.aspx
16Khách vãng lai04:46:26 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
17Khách vãng lai04:43:35 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/Form/Van_ban/xem_van_ban.aspx
18Khách vãng lai04:42:30 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=409
19Khách vãng lai04:40:57 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
20Khách vãng lai04:40:39 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/xem_de.aspx
21Khách vãng lai04:38:11 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
22Khách vãng lai04:37:01 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
23Khách vãng lai04:36:41 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=402
24Khách vãng lai04:32:23 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
25Khách vãng lai04:32:11 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=407
26Khách vãng lai04:32:07 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/Default.aspx
27Khách vãng lai04:32:03 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/Default.aspx
28Khách vãng lai04:31:56 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/xem_tien_do_kt.aspx
29Khách vãng lai04:31:50 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=405
30Khách vãng lai03:57:41 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
31Khách vãng lai03:21:20 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_khoi_xep_loai.aspx
32Khách vãng lai03:12:57 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/form/QLNT/Danh_muc/tinh_so_diem_kt_k_2.aspx
33Khách vãng lai02:57:04 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=17704
34Khách vãng lai02:44:32 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/login/form_doi_mat_khau.aspx
35Khách vãng lai02:04:27 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/top_ds_ap_muon.aspx
36Khách vãng lai02:02:32 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
37Khách vãng lai01:30:48 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
38Khách vãng lai00:50:23 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/Default.aspx
39Khách vãng lai00:39:44 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_lop_nu_xep_loai.aspx
40Khách vãng lai00:28:13 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
41Khách vãng lai00:19:56 http://kt-thcscodung.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_3/thong_ke_bo_mon_k1.aspx
11 12 2018